Privacy Policy

Нова версия

Здравейте, GPS базираната платформа PicoGPS разработва своята следваща версия. Моля посетете новите вече достъпни модули от нея и ни изпратете отзиви и препоръки на picogps@abv.bg

Платформата Pico-GPS ще предлага услугата "Включване към националната ТОЛ система" на вашите автомобили и електронно разплащане на дължимите такси.

Достъпни модули: Наблюдение в реално време, Пътни справки, Цифрови датчици, Събития, Ремонти, Маршрути, Маркировки

New Version

Hello, PicoGPS GPS-based platform is developing its next version. Please visit the new modules already available from it and send us feedback and recommendations to the picogps@abv.bg

The Pico-GPS platform will offer the "Include to the National Toll System" service for your vehicles and the electronic payment of fees.

Affordable modules: Surveillance in real time, Road reports, Digital sensors, Events, Repairs, Routes, Markings

Scroll to Top