Нова версия

Здравейте, GPS базираната платформа PicoGPS разработва своята следваща версия. Моля посетете новите вече достъпни модули от нея и ни изпратете отзиви и препоръки на picogps@abv.bg

Платформата Pico-GPS ще предлага услугата "Включване към националната ТОЛ система" на вашите автомобили и електронно разплащане на дължимите такси.

Достъпни модули: Наблюдение в реално време, Пътни справки, Цифрови датчици, Събития, Ремонти, Маршрути, Маркировки

New Version

Hello, PicoGPS GPS-based platform is developing its next version. Please visit the new modules already available from it and send us feedback and recommendations to the picogps@abv.bg

The Pico-GPS platform will offer the "Include to the National Toll System" service for your vehicles and the electronic payment of fees.

Affordable modules: Surveillance in real time, Road reports, Digital sensors, Events, Repairs, Routes, Markings

Scroll to Top

Нова версия

Здравейте, GPS базираната платформа PicoGPS разработва своята следваща версия. Моля посетете новите вече достъпни модули от нея и ни изпратете отзиви и препоръки на picogps@abv.bg

Платформата Pico-GPS  в партньорство с ALAN Telecommunication Ltd ще предлага услугата “Включване към националната ТОЛ система” на вашите автомобили и електронно разплащане на дължимите такси.